Nasze akcje

1% podatku

2009-01-30 22:53:20

 

Jak złożyć wniosek, obliczyć i przekazać 1 % podatku na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy 2008.

Informacje wprowadzające.
Nowe zasady dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego zaczęły obowiązywać w 2007 roku. Uprościły one procedurę przekazania ulgi oraz poszerzyły krąg osób, uprawnionych do wspierania organizacji pożytku publicznego o osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), podatników podatku liniowego (PIT-36L) oraz uzyskujących dochody z kapitałów pieniężnych ( PIT-38). Nie mogą przekazać 1% podatku podatnicy osiągający przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej (PIT-16A). Obecnie to naczelnik urzędu skarbowego przekazuje 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

I. W 2009 r. podatnik nadal jest uprawniony:

 1. Składać w zeznaniu podatkowym wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na konto wskazanej przez siebie organizacji pożytku publicznego działającej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). W wymienionym wniosku podatnik winien wskazać organizacje pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwotę do przekazania na rzecz tej organizacji. Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego, z którego podatnik będzie mógł wybrać organizacje będzie prowadzony w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Wykazu dotyczącego roku 2008 jeszcze nie ma. Będzie tworzony w 2009 r. Natomiast tak jak w roku 2008  Minister Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim z 2008 r. Nr 96 pozycja 827 z dnia 29 grudnia 2008 r. wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. W wykazie tym Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest na 103 stronie M.P.
 2. Wskazać organizację pożytku publicznego nawet w sytuacji złożenia przez podatnika korekty zeznania, pod warunkiem jednak, że będzie ona dokonana w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
 3. Emeryci i renciści, którzy otrzymują PIT roczny z ZUS, nie mają obowiązku składać dodatkowego rozliczenia rocznego. Jeżeli chcą jednak przekazać 1% swojego podatku, powinni złożyć PIT-37, wypełnić go w szczególności w części dotyczącej „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” oraz „Informacji uzupełniającej” i oczywiście złożyć nie później niż 30 kwietnia 2008 r.

II.  W 2009 r. naczelnik urzędu skarbowego:

 1. Zgodnie z wnioskiem podatnika zawartym w zeznaniu lub w korekcie tego zeznania przekazywał będzie kwotę 1% podatku należnego na rzecz wskazanej organizacji, pod warunkiem, że podatnik dokona zapłaty w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty do przekazania na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
 2. Kwotę z 1% podatku naczelnik urzędu skarbowego będzie przekazywał w trzecim lub w czwartym miesiącu od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, tj. w miesiącu lipcu lub sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Termin ten będzie uwarunkowany możliwością składania przez podatników korekt zeznania w okresie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Koszty przelewu są potrącane z naszego 1%.
 3. Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł przekazać organizacji dane podatnika, który przekazał na jej rzecz 1% podatku. Będzie to możliwe, jeśli podatnik w zeznaniu podatkowym (korekcie zeznania) wyrazi wole poinformowania organizacji, że na jej rzecz przekazał 1% podatku. Informacje o podatniku będą dotyczyć wyłącznie imienia, nazwiska i adresu podatnika oraz wysokości przekazanej kwoty z podatku.
 4. Zeznania roczne za rok 2008 składamy według nowych wzorów. Wzory druków PIT  uległy zmianie.

III. Obecnie obowiązujące podstawy prawne to:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U.  nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

 

 

 

Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku w roku 2009 na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy 2008.

 1. Aby przekazać 1 % podatku, należy złożyć roczne zeznanie podatkowe w terminie określonym dla jego złożenia: PIT-28 (31 stycznia 2009 r.), PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 (30 kwietnia 2009 r.) albo korektę zeznania, która zostanie dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego: PIT-28 (31 marca 2009 r.), PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 (30 czerwca 2009 r.) . Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie. Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej.
 2. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy:
  1. Wyliczyć kwotę podatku należnego i wpisać w polu: PIT-28 poz. 109, PIT-36 poz. 188, PIT-36L poz. 55, PIT-37 poz. 120, PIT-38 poz. 35. Zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę naliczenia ulgi jest warunkiem przekazania przez urząd skarbowy 1% podatku.
  2. Wyliczyć kwotę ulgi, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać w polu: PIT-28 poz. 131, PIT-36 poz. 307, PIT-36L poz. 107, PIT-37 poz. 126, PIT-38 poz. 60.
 3. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego. Wniosek taki można również złożyć na piśmie, w postaci odrębnego podania, wystarczy jednak - i jest to o wiele prostsze - w zeznaniu rocznym wskazać nazwę i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) jak niżej. Nie można pomylić się w nazwie czy numerze KRS, należy dokładnie przepisać ją z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. W przypadku Związku OSP RP w poszczególnych formularzach pola wniosku należy wpisać:
  1. Nazwę OPP: ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 305, PIT-36L poz. 105, PIT-37 poz. 124, PIT-38 poz. 58).
  2. Numer KRS:  0000116212 (PIT-28 poz. 130, PIT-36 poz. 306, PIT-36L poz. 106, PIT-37 poz. 125, PIT-38 poz. 59).
  3. Wnioskowaną kwotę:   w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego tj.  zł,  gr. (PIT-28 poz. 131, PIT-36 poz. 307, PIT-36L poz. 107, PIT-37 poz. 126, PIT-38 poz. 60)
 4. Według nowych zasad podatnik może przekazać kwotę od 10 groszy do 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, na rzecz Związku. Oczywiście przekazując 1% w więcej niż jednym zeznaniu rocznym (np. gdy składamy za 2008 r. PIT-36 i PIT-38) można przekazać 1% podatku wynikający z kilu zeznań rocznych.
 5. Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać informacje uzupełniające, które będą miały wpływ na podział środków gromadzonych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (np. na cel szczegółowy tj. poprzez dookreślenie OSP, której wpłata dotyczy) wypełniając „Informacje uzupełniające”:
  1. Dane ułatwiające kontakt z podatnikiem: np. nr telefonu, adres e-mail (PIT-28 poz. 132, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108, PIT-37 poz. 127, PIT-38 poz. 61).
  2. Cel szczegółowy 1%:  nazwa jednostki (OSP, oddział gminny, oddział powiatowy, oddział wojewódzki), adres jednostki w tym dokładny kod pocztowy (PIT-28 poz. 133, PIT-36 poz. 309, PIT-36L poz. 109, PIT-37 poz. 128, PIT-38 poz. 62).
  3. Zgoda na przekazanie OPP danych: imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości kwoty przez zaznaczenie kwadratu (PIT-28 poz. 134, PIT-36 poz. 310, PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz. 129, PIT-38 poz. 63).
 6. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego – przekaże kwotę, w lipcu lub sierpniu 2009 roku na rachunek bankowy Związku OSP RP tj. na numer:
  73 1240 6074 1111 0000 4993 0359
 7. Minister Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim z 2008 r. Nr 96 pozycja 827 z dnia 29 grudnia 2008 r. wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. W wykazie tym Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest na 103 stronie M.P.
 8. Związek OSP RP:
  1. Na stronie http://bazy.ngo.pl/  jest wpisany do BAZY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMYWANIA 1% PODATKU. Baza zawiera aktualne informacje o organizacjach pożytku publicznego, które są uprawnione do otrzymywania 1% podatku za 2008 rok.
   Wpis Związku:

   OPP - Organizacja Pożytku Publicznego
   1%
   Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
   Rzeczypospolitej Polskiej

   Warszawa
   Numer KRS: 0000116212
   woj. mazowieckie
  2. Zgodnie z art. 27a. ust. 1. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Związek będzie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w wykazie organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z w/w przepisami, może przekazać 1 % podatku. Wykaz ten od 2009 roku prowadzić będzie w formie elektronicznej minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Minister Sprawiedliwości na bieżąco będzie dostarczał w postaci elektronicznej dane, o których mowa wyżej, z wyjątkiem numerów rachunków bankowych. Wykaz w odniesieniu do Związku OSP RP będzie zawierał naszą nazwę i siedzibę, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz numer rachunku bankowego właściwego do przekazania 1 % podatku.
  3. Zgodnie z art. 27a. ust. 4. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Związek złoży ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oświadczenie dotyczące nieprowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
 9. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, siedziba: 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1, NIP: 526-025-14-11, nr KRS: 0000116212 zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw podał Naczelnikowi Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informację o numerze konta bankowego, na który będą wpływały wpłaty 1% zadeklarowane przez podatników na rzecz Związku OSP RP.
  Dane aktualne:
  BANK: Bank Pekao S.A. I Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie
  NR R-KU: 73 1240 6074 1111 0000 4993 0359.
 10. Nowy program do wypełnienia deklaracji PIT za rok 2008 – z przeznaczeniem kwoty 1% dla ZOSP RP można pobrać na stronie:
  http://www.dobry.pl/pliki/ZOSP/pity2008ngsetup_zosp.exe Przy wypełnianiu PIT kwota 1% (minimum 10 gr.) zostanie automatycznie wyliczona przez program jednocześnie automatycznie w poz. „Nazwa OPP” i „Numer KRS” pojawią się dane Związku. Użytkownik nie ma możliwości zmiany nazwy OPP, Numeru KRS ani wielkości wyliczonej kwoty 1% podatku. Może natomiast w części „Informacje uzupełniające”, znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego podać swoje dane, numer telefonu, faksu, cel szczegółowy tj. dokładną nazwę jednostki, której chce przekazać swoją wpłatę i jej dokładny adres włącznie z kodem pocztowym (kod pocztowy jest wyróżnikiem adresu OSP umożliwiającym uniknięciu pomyłki w jej identyfikacji, gdyż niejednokrotnie  na terenie jednego województwa, powiatu funkcjonuje po kilka a na terenie kraju po kilkanaście jednostek o tej samej nazwie wynikającej z tej samej nazwy miejscowości, w której OSP ma siedzibę). Szczegółowy opis można wyświetlić podczas edycji pola po kliknięciu w znak wykrzyknika (PIT-28 poz. 133, PIT-36 poz. 309, PIT-36L poz. 109, PIT-37 poz. 128, PIT-38 poz. 62). W formularzach rozliczenia podatkowego za 2008 rok istnieje również możliwość zdecydowania czy dane podatnika mają być przekazane Związkowi OSP RP. W poprzednim roku nie było takiej możliwości - wszystkie wpływy z 1% podatku były przekazywane przez urzędy skarbowe anonimowo.
 11. Wypełniając deklarację podatkową przy pomocy naszego programu w części „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” oraz „Informacji uzupełniającej” w PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 należy co najmniej wypełnić rubryki wg przykładowego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do w/w zasad przekazywania 1% podatku w roku 2009 na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy 2008.
 12. Nowy regulamin „1% podatku na rzecz Związku OSP RP” został przyjęty Uchwałą Nr 51/9/2008 przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 grudnia 2008 r. i jest dostępny na naszej stronie internetowej  http://www.zosprp.pl/.

 

Powrót do listy